มาตรฐานรับรองบริหารงานคุณภาพ

     

 

      บริษัทฯ ได้รับการยืนยันถึงมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015

จาก  บริษัท บูโรเวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่ให้การรับรอง

มาตรฐานหลากหลายชนิด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

มานานเป็นทศวรรษ